ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန် ရောက် ဗိုလ်ချုပ်  အောင်ဆန်း (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

လန်ဒန်၊ အင်္ဂလန် ရောက် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

 

Google