ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း စာတည်း အဖွဲ့၊ စာတည်း (အယ်ဒီတာ) ကိုအောင်ဆန်း သည် ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက် မှ ဒုတိယ မြောက် (၁၉၃၆ ခုနှစ်)

အိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း စာတည်း အဖွဲ့၊ စာတည်း (အယ်ဒီတာ) ကိုအောင်ဆန်း သည် ထိုင်လျက် ဘယ်ဘက် မှ ဒုတိယ မြောက် (၁၉၃၆ ခုနှစ်)

 

Google