ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာ ဟယူးဘတ်(တ်) ရင့်(စ်) (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် မြန်မာပြည် ဘုရင်ခံ ဆာ ဟယူးဘတ်(တ်) ရင့်(စ်) (၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

 

Google