ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း

Aung San of Burma

၇၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

၇၄ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ - ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်

 

 

Google